DMM header vallei tekst

Demamah Joods pastoraal werk, gevestigd te Krimpen aan de Lek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Naam: Demamah Joods pastoraal werk 
Adres: Noordwester 2, 2931 PH Krimpen aan de Lek
KvK-nr.: 64512312 
Website: www.demamah.nl
Telnr.: 085-3032655    
Emailadres: contact@demamah.nl   

Werkzaamheden

Demamah Joods pastoraal werk is het bedrijf van vrijgevestigd geestelijk verzorger Petra ter Berg.

Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. De joods geestelijk verzorger kan  u bijstaan met joodse rituelen en bronnen van joodse spiritualiteit. 

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om u te begeleiden. 

Tenzij u hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.  De geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van het contract, ook na uw overlijden.

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Er zijn een aantal gedragsregels waaraan de geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening van haar beroep ten aanzien van privacy. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de beroepscodes van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (VGVZ). Daarnaast is zij lid van de VGVZ. Voor u bieden de beroepscodes van deze instellingen een normatieve basis voor de vertrouwensrelatie die u met de geestelijk verzorger aangaat. Ten slotte wordt de kwaliteit van de geestelijk verzorger geborgd door de Stichting Kwaliteit Geestelijk Verzorgers (SKGV). 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Demamah Joods pastoraal werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De geestelijk verzorger verzamelt over u en uw omstandigheden slechts gegevens voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnumer indien u facturen betaalt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
 • Aantekeningen van inhoudelijke gesprekken
 • Zorgverzekering (voor zover relevant)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Demamah Joods pastoraal werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Opslag en bewaartermijn persoonsgegevens

Demamah Joods pastoraal werk bewaart uw persoonsgegevens op de server van een computer (Microsoft), de aantekeningen van inhoudelijke gesprekken op papier en uw telefoonnummer in de telefoon van de geestelijk verzorger via hosted telefonie in de Cloud voor een duur van maximaal 15 jaar. De geestelijk verzorger draagt er zorg voor dat alleen zij toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Na de periode van maximaal 15 jaar draagt de geestelijk verzorger er zorg voor dat uw gegevens op juiste wijze worden vernietigd. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Demamah Joods pastoraal werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Demamah is beveiligd met een SSL-certificaat. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@demamah.nl.

Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven

De geestelijk verzorger wisselt uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover dat van belang is voor u en met uw toestemming. De geestelijk verzorger ziet erop toe dat ook bij deze derden de geheimhouding van uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd. Dit wordt als volgt gedaan: 
Als door een collega-geestelijk verzorger een oproep tot geestelijke bijstand voor een cliënt gedaan wordt, gebeurt dit telefonisch. Wanneer het contact met cliënt heeft plaatsgevonden, vindt de terugkoppeling hierover ook telefonisch plaats.  
Geautomatiseerde besluitvorming
Demamah Joods pastoraal werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Demamah Joods pastoraal werk) tussen zit. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Demamah Joods pastoraal werk. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@demamah.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Klacht indienen

Demamah Joods pastoraal werk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege... 

Indien tegen de geestelijk verzorger een klacht wordt ingediend, ontslaat dat de geestelijk verzorger niet van haar geheimhoudingsplicht. Indien doorbreking van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is, dient de geestelijk verzorger daarvoor uw toestemming te hebben. Dit geldt ook wanneer een andere belanghebbende een klacht heeft ingediend. Ook dan geldt dat de geestelijk verzorger terughoudendheid in acht dient te nemen en dat zij de geheimhoudingsplicht alleen voor zover noodzakelijk voor haar verdediging doorbreekt.